en en sk
Color mixing
Pantone
Stretch film
BX Power
Humimeter
Schaller

GDPR

 Guidance about your rights

Privacy Policy

  The security of your data and its processing in a lawful way is our first priority. Here you will learn how we process your personal information and how we achieve its security.

 

Who we are?

 Your personal data is processed by our company:

BELEX, Ltd.

Rudlovská cesta 71

974 01 Banská Bystrica

IČO: 31562329

 

Registered in the OR OS B.Bystrica, department: Sro, vl. No .: 410/S

(hereinafter referred to as the "operator").

Which personal data do we process?

We are processing only a very limited set of personal data. In order to be able to sell and deliver material to you and fulfill all statutory and contractual obligations related with this, we process your personal data in the scope of:

 • Title, name and surname
 • E-mail adress
 • telephone number
 • address

 For what purpose do we process your personal information?

 We process your personal data for performance of a contract or legitimate interest, which may be all or some of the following:

 • the conclusion of the contract and its performance, in particular for the receipt and registration of the order, the execution of the order, the sending of the goods, the issuance of the accounting document, the rescission of the contract and the possible claim

 • to be able to fulfill the contracts to which you are a party

 • to let you know about news and changes related to the products you have purchased by us

 • to let you know about new government requirements that may affect the use options of our products

 • to communicate with you in business contact

  

What we do not do

 • We do not distribute your personal data neither sell it to third parties for marketing purposes, nor we don´t share it with any other entities except the contractual intermediary

 • We do not use your personal information on email campaigns of different products that are not related to the subject of a contractual relationship

 • We do not use your personal information for profiling

   

What is our legitimate interest?

 Our legitimate interest, in accordance with point 47 of the Recital and Art. 6 Part (1) (f) of Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), is the performance of business-related tasks in accordance with the requirements of and for the benefit of the business partners.

 

How long do we keep your personal information?

 

* Accounting - Accounting documents are kept for 10 years.

 • E-shop - Purchase contracts concluded through the internet store are kept for the duration of the order and for the necessary time for case of the rights enforcement, f.e. claim.

 • Purchase contracts - purchase contracts are retained for the duration of the contract and for the necessary time for case of the rights enforcement, f.e. claim.

 • Evidence of claims - Documents relating to the claim are kept for 5 years.

 Recovery of receivables/Litigation - litigation documents are kept for 10 years.

 • Legitimate interest - data is retained for as long as the operator's legitimate interest persists

   

Who can you contact with?

 If you have any questions or suggestions regarding your personal data, or you are not satisfied with how we handle your personal information, or if you think we process your personal data illegally, you can let us know:

 • by sending an e-mail to belex@belex.sk

 • by phone on phone no.: + 421 48 4143939 or +421 905 472420

 You also have the option of sending a complaint to the Office for Personal Data Protection if you believe that we process your personal data illegally.

 

 How do we process your personal information?

 We process your personal data in electronic and paper form.

  

How do we secure the protection of your personal information?

 The security of your personal data is our first priority. Since no technology system is absolutely safe and resistant to hackers, to protect your personal data, we have taken some technical and organizational measures. Your personal data are stored exclusively on our server located in the protected area. The security of the computer network complies with the required safety rules.

  

Guidance about your rights

 any person concerned whose personal data are processed has the right to:

 • access to data

 • correct

 • delete

 • limit processing

 • data accuracy

 • refuse

 For detailed information on your rights, see the document entitled: Guidance on the rights of the persons concerned

  

Final regulations

 This Privacy Policy will enter into force on the date of its publication on May 25th, 2018

 We reserve the right to change these policies if there is a change in the processing of personal data in our company. Every change will be published on our website without delay.

Guidance about your rights

 

GDPR

Poučenie o vašich právach

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :

BELEX, spol. s r.o. Rudlovská cesta 71 974 01 Banská Bystrica IČO: 31562329 Zapísaná v OR OS B.Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 410/S

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba veľmi obmedzenú množinu osobných údajov. Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili
 • aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy, ktoré môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov
 • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Čo nerobíme

 • vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
 • vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
 • vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Aký je náš oprávnený záujem?

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • E-shop - kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:

 • odoslaním e-mailu na adresu belex@belex.sk
 • telefonicky na tel. č.: + 421 48 4143939 alebo +421 905 472420 Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Keďže žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. 

Poučenie o vašich právach

každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom
 • na opravu
 • na vymazanie
 • na obmedzenie spracúvania
 • na prenosnosť údajov
 • namietať

Podrobné informácie o vašich právach nájdete v dokumente: Poučenie o právach dotknutých osôb

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018 Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.

Poučenie o vašich právach

Back to top